SL# প্রশ্ন উত্তর
54501 shushtho goru kivabe three days sicknessr oshukhe akranto hoy ? ek dhoroner mosha ,masir kamorer maddhome shushtho goru three days sickness oshukh-e akranto hoy.
54502 shushtho goru kivabe three days sicknessr roge akranto hoy ? ek dhoroner mosha ,masir kamorer maddhome shushtho goru three days sickness roge-e akranto hoy.
54503 shushtho poshute kivabe three days sickness disease-e akranto hoy? ek dhoroner mosha ,masir kamorer maddhome shushtho poshu three days sickness disease-e akranto hoy.
54504 shushtho poshute kivabe three days sickness oshukhe akranto hoy? ek dhoroner mosha ,masir kamorer maddhome shushtho poshu three days sickness oshukhe akranto hoy.
54505 shushtho poshute kivabe three days sickness roge akranto hoy? ek dhoroner mosha ,masir kamorer maddhome shushtho poshu three days sickness roge akranto hoy.
54506 ephimeral fever-e akranto goru hote kivabe onno gorute ei disease soray ? kitpotonger maddhome ephimeral fever-e akranto goru hote onno gorute ei disease soray
54507 ephimeral fever-e akranto goru hote kivabe onno gorute ei rog soray ? kitpotonger maddhome ephimeral fever-e akranto goru hote onno gorute ei rog soray
54508 ephimeral fever-e akranto goru hote kivabe onno gorute ei oshukh soray ? kitpotonger maddhome ephimeral fever-e akranto goru hote onno gorute ei oshukh soray
54509 ephimeral fever-e akranto mohish hote kivabe onno mohishe ei oshukh soray ? kitpotonger maddhome ephimeral fever-e akranto mohish hote onno mohishe ei oshukh soray
54510 ephimeral fever-e akranto mohish hote kivabe onno mohishe ei disease soray ? kitpotonger maddhome ephimeral fever-e akranto mohish hote onno mohishe ei disease soray
54511 ephimeral fever-e akranto mohish hote kivabe onno mohishe ei rog soray ? kitpotonger maddhome ephimeral fever-e akranto mohish hote onno mohishe ei rog soray
54512 ephimeral fever disease-e akranto mohish hote kivabe shushtho mohish-er shorire ephimeral fever disease-er gibanu dhuke ? kitpotonger maddhome ephimeral fever disease-e akranto mohish hote shushtho mohish-er shorire ephimeral fever disease-er gibanu dhuke ?
54513 ephimeral fever oshukhe akranto mohish hote kivabe shushtho mohish-er shorire ephimeral fever oshukher gibanu dhuke ? kitpotonger maddhome ephimeral fever oshukhe akranto mohish hote shushtho mohish-er shorire ephimeral fever oshukher gibanu dhuke ?
54514 ephimeral fever roge akranto mohish hote kivabe shushtho mohish-er shorire ephimeral fever roger gibanu dhuke ? kitpotonger maddhome ephimeral fever roge akranto mohish hote shushtho mohish-er shorire ephimeral fever roger gibanu dhuke ?
54515 ephimeral fever disease-e akranto goru hote kivabe shushtho gorur shorire ephimeral fever disease-er gibanu dhuke ? kitpotonger maddhome ephimeral fever disease-e akranto goru hote shushtho gorur shorire ephimeral fever disease-er gibanu dhuke ?
54516 ephimeral fever oshukhe akranto goru hote kivabe shushtho gorur shorire ephimeral fever oshukher gibanu dhuke ? kitpotonger maddhome ephimeral fever oshukhe akranto goru hote shushtho gorur shorire ephimeral fever oshukher gibanu dhuke ?
54517 ephimeral fever roge akranto goru hote kivabe shushtho gorur shorire ephimeral fever roger gibanu dhuke ? kitpotonger maddhome ephimeral fever roge akranto goru hote shushtho gorur shorire ephimeral fever roger gibanu dhuke ?
54518 shushtho mohish kivabe ephimeral fever disease-e akranto hoy ? akranto mohish theke kitpotonger maddhome shushtho mohish epimeral fever disease-e akranto hote pare.
54519 shushtho mohish kivabe ephimeral fever oshuke akranto hoy ? akranto mohish theke kitpotonger maddhome shushtho mohish epimeral fever oshuke akranto hote pare.
54520 shushtho mohish kivabe ephimeral fever roge akranto hoy ? akranto mohish theke kitpotonger maddhome shushtho mohish epimeral fever roge akranto hote pare.
54521 shushtho goru kivabe ephimeral fever disease-e akranto hoy ? akranto goru theke kitpotonger maddhome shushtho goru epimeral fever disease-e akranto hote pare.
54522 shushtho goru kivabe ephimeral fever oshuke akranto hoy ? akranto goru theke kitpotonger maddhome shushtho goru epimeral fever oshuke akranto hote pare.
54523 shushtho goru kivabe ephimeral fever roge akranto hoy ? akranto goru theke kitpotonger maddhome shushtho goru epimeral fever roge akranto hote pare.
54524 shushtho poshu kivabe epimeral fever oshuke-e akranto hoy ? akranto poshu theke kitpotonger maddhome shushtho poshu epimeral fever rogeakranto hoy.
54525 shushtho poshu kivabe epimeral fever disease-e akranto hoy ? akranto poshu theke kitpotonger maddhome shushtho poshu epimeral fever rogeakranto hoy.
54526 shushtho poshu kivabe epimeral fever roge akranto hoy ? akranto poshu theke kitpotonger maddhome shushtho poshu epimeral fever rogeakranto hoy.
54527 shushtho poshute kivabe epimeral fever disease hoy ? akranto poshu theke kitpotonger maddhome shushtho poshu epimeral fever rogeakranto hoy.
54528 shushtho poshute kivabe epimeral fever oshuk hoy ? akranto poshu theke kitpotonger maddhome shushtho poshu epimeral fever rogeakranto hoy.
54529 shushtho poshute kivabe epimeral fever roge hoy ? akranto poshu theke kitpotonger maddhome shushtho poshu epimeral fever rogeakranto hoy.
54530 ki karone three days sickness oshukh hoy ? ek dhoroner virus-er karone three days sickness oshukh hoye thake .
54531 ki karone three days sickness disease hoy ? ek dhoroner virus-er karone three days sickness disease hoye thake .
54532 ki karone three days sickness rog hoy ? ek dhoroner virus-er karone three days sicknessr rog hoye thake .
54533 ki karone epimeral oshukh hoy ? ek dhoroner virus-er karone ephimeral fever oshukh hoye thake .
54534 ki karone epimeral disease hoy ? ek dhoroner virus-er karone ephimeral fever disease hoye thake .
54535 ki karone epimeral rog hoy ? ek dhoroner virus-er karone ephimeral fever rog hoye thake .
54536 kivabe three days sickness oshukh soray ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome three days sickness oshukh onno pranite sorate pare .
54537 akranto mohish theke shushtho mohishe kivabe ephimeral fever disease sorate pare ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome akranto mohish theke shushtho mohishe ephimeral fever disease sorate pare.
54538 akranto mohish theke shushtho mohishe kivabe ephimeral fever oshuk sorate pare ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome akranto mohish theke shushtho mohishe ephimeral fever oshuk sorate pare.
54539 akranto goru theke shushtho gorute kivabe ephimeral fever oshuk sorate pare ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome akranto goru theke shushtho gorute ephimeral fever oshuk sorate pare.
54540 akranto goru theke shushtho gorute kivabe ephimeral fever disease sorate pare ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome akranto goru theke shushtho gorute ephimeral fever disease sorate pare.
54541 akranto goru theke shushtho gorute kivabe ephimeral fever rog sorate pare ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome akranto goru theke shushtho gorute ephimeral fever rog sorate pare.
54542 akranto poshu theke shushtho poshute kivabe ephimeral fever rog sorate pare ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome akranto poshu theke shushtho poshute ephimeral fever rog sorate pare.
54543 akranto poshu theke shushtho poshute kivabe ephimeral fever disease sorate pare ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome akranto poshu theke shushtho poshute ephimeral fever disease sorate pare.
54544 akranto poshu theke shushtho poshute kivabe ephimeral fever oshuk sorate pare ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome akranto poshu theke shushtho poshute ephimeral fever oshuk sorate pare.
54545 mohishe kivabe ephimeral rog soray ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome mohishe ephimeral oshuk sorate pare .
54546 mohishe kivabe ephimeral disease soray ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome mohishe ephimeral oshuk sorate pare .
54547 mohishe kivabe ephimeral oshuk soray ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome mohishe ephimeral oshuk sorate pare .
54548 gorute kivabe ephimeral oshuk soray ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome ephimeral oshuk gorute sorate pare .
54549 gorute kivabe ephimeral rog soray ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome ephimeral rog gorute sorate pare .
54550 gorute kivabe ephimeral disease soray ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome ephimeral disease gorute sorate pare .
54551 kivabe three days sickness disease soray ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome three days sickness disease onno pranite sorate pare
54552 kivabe three days sickness rog soray ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome three days sickness rog onno pranite sorate pare .
54553 kivabe ephimeral oshukh soray ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome epimeral disease onno pranite sorate pare .
54554 kivabe ephimeral rog soray ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome epimeral disease onno pranite sorate pare .
54555 kivabe ephimeral disease soray ? mosha,dash ebong onnano kitpotongor maddhome epimeral disease onno pranite sorate pare .
54556 kon kon gibjantute three days sickness oshukh hoy? goru, mohishethree days sickness rog hoy .
54557 kon kon gibjantute three days sickness disease hoy? goru, mohishe three days sickness rog hoy .
54558 kon kon gibjantute three days sickness rog hoy? goru, mohishe three days sickness rog hoy .
54559 kon kon poshute three days sickness rog hoy? goru, mohishe three days sickness rog hoy .
54560 kon kon animal-e three days sickness rog hoy? goru, mohishe three days sicknessr rog hoy .
54561 kon kon pranite three days sickness rog hoy? goru, mohishe three days sickness rog hoy .
54562 kon kon gibjantute-e ephimeral fever hoy? goru, mohishe ephimeral fever rog hoy .
54563 kon kon poshute-ephimeral fever hoy? goru, mohishe ephimeral fever rog hoy .
54564 kon kon animal-e ephimeral fever hoy? goru, mohishe ephimeral fever rog hoy .
54565 kon kon pranite ephimeral fever hoy? goru, mohishe ephimeral fever rog hoy .
54566 kon kon poshute -e ephimeral fever oshuk hoy? goru, mohishe ephimeral fever rog hoy .
54567 kon kon gibjantute-e ephimeral fever oshuk hoy? goru, mohishe ephimeral fever rog hoy .
54568 kon kon animal-e ephimeral fever oshuk hoy? goru, mohishe ephimeral fever rog hoy .
54569 kon kon pranite ephimeral fever oshuk hoy? goru, mohishe ephimeral fever rog hoy .
54570 kon kon pranite ephimeral fever disease hoy? goru, mohishe ephimeral fever rog hoy .
54571 kon kon gibgontute ephimeral fever rog hoy? goru, mohishe ephimeral fever rog hoy .
54572 kon kon poshute ephimeral fever rog hoy? goru, mohishe ephimeral fever rog hoy .
54573 kon kon animal-e ephimeral fever rog hoy? goru, mohishe ephimeral fever rog hoy .
54574 morgir ghor a minimum of 750 square centimetres per bird, 12 centimetres of feeding trough per bird, at least two nipple drinkers or two cups within easy reach of each hen
54575 murgir ghor a minimum of 750 square centimetres per bird, 12 centimetres of feeding trough per bird, at least two nipple drinkers or two cups within easy reach of each hen
54576 poultry housing requirement a minimum of 750 square centimetres per bird, 12 centimetres of feeding trough per bird, at least two nipple drinkers or two cups within easy reach of each hen
54577 jolatonko roger tika rabisin nirdeshona onujae dite hobe
54578 rabis roger tika kibabe dite hoy rabisin nirdeshona onujae dite hobe
54579 rabis roger vaccine kibabe dite hoy rabisin nirdeshona onujae dite hobe
54580 murgir fowl cholera roger tika ki kibabe dite hoy bio-cholera nirdeshona onujae dite hobe
54581 morgir fowl cholera roger tika ki kibabe dite hoy bio-cholera nirdeshona onujae dite hobe
54582 murgir fowl cholera roger vaccine ki kibabe dite hoy bio-cholera nirdeshona onujae dite hobe
54583 morgir fowl cholera roger vaccine ki kibabe dite hoy bio-cholera nirdeshona onujae dite hobe
54584 fowl cholera roger tika ki kibabe dite hoy bio-cholera nirdeshona onujae dite hobe
54585 fowl cholera roger vaccine ki kibabe dite hoy bio-cholera nirdeshona onujae dite hobe
54586 murgir fowl cholera roger tika kibabe dite hoy bio-cholera nirdeshona onujae dite hobe
54587 morgir fowl cholera roger tika kibabe dite hoy bio-cholera nirdeshona onujae dite hobe
54588 murgir fowl cholera roger vaccine kibabe dite hoy bio-cholera nirdeshona onujae dite hobe
54589 morgir fowl cholera roger vaccine kibabe dite hoy bio-cholera nirdeshona onujae dite hobe
54590 fowl cholera roger tika kibabe dite hoy bio-cholera nirdeshona onujae dite hobe
54591 fowl cholera roger vaccine kibabe dite hoy bio-cholera nirdeshona onujae dite hobe
54592 haser duck pleg roger tika kibabe dite hoy vaxiduk nirdeshona onujae dite hobe
54593 hasher duck pleg roger tika kibabe dite hoy vaxiduk nirdeshona onujae dite hobe
54594 haser duck pleg roger vaccine kibabe dite hoy vaxiduk nirdeshona onujae dite hobe
54595 hasher duck pleg roger vaccine kibabe dite hoy vaxiduk nirdeshona onujae dite hobe
54596 duck pleg roger tika kibabe dite hoy vaxiduk nirdeshona onujae dite hobe
54597 duck pleg roger vaccine kibabe dite hoy vaxiduk nirdeshona onujae dite hobe
54598 morgir rokto paikhanar vaccine kibabe dite hoy livacox q nirdeshona onujae dite hobe
54599 morgir rokto paikhanar vaccine ke kibabe dite hoy livacox q nirdeshona onujae dite hobe
54600 morgir rokto paikhanar vaccine ki kibabe dite hoy livacox q nirdeshona onujae dite hobe