SL# প্রশ্ন উত্তর
53701 gorur ephimerol diseose kivobe protirodh koro joy? kitpotongo jemon mosoho,mosi,dosh ittodi domon kore gorur ephimerol diseose protirodh koro joy.
53702 gorur ephimerol rog kivobe protirodh koro joy? kitpotongo jemon mosoho,mosi,dosh ittodi domon kore gorur ephimerol rog protirodh koro joy.
53703 gorur ephimerol oshukh kivobe domon koro joy? kitpotongo jemon mosoho,mosi,dosh ittodi domon kore gorur ephimerol oshukh domon koro joy.
53704 gorur ephimerol diseose kivobe domon koro joy? kitpotongo jemon mosoho,mosi,dosh ittodi domon kore gorur ephimerol diseose domon koro joy.
53705 gorur ephimerol rog kivobe domon koro joy? kitpotongo jemon mosoho,mosi,dosh ittodi domon kore gorur ephimerol rog domon koro joy.
53706 bovine ephimerol rog kivobe protirodh koro joy? kitpotongo jemon mosoho,mosi,dosh ittodi domon kore bovine ephimerol rog protirodh koro joy.
53707 bovine ephimerol diseose kivobe protirodh koro joy? kitpotongo jemon mosoho,mosi,dosh ittodi domon kore bovine ephimerol diseose protirodh koro joy.
53708 bovine ephimerol oshukh kivobe protirodh koro joy? kitpotongo jemon mosoho,mosi,dosh ittodi domon kore bovine ephimerol oshukh protirodh koro joy.
53709 bovine ephimerol oshukh kivobe domon koro joy? kitpotongo jemon mosoho,mosi,dosh ittodi domon kore bovine ephimerol oshukh domon koro joy
53710 bovine ephimerol diseose kivobe domon koro joy? kitpotongo jemon mosoho,mosi,dosh ittodi domon kore bovine ephimerol diseose domon koro joy
53711 bovine ephimerol rog kivobe domon koro joy? kitpotongo jemon mosoho,mosi,dosh ittodi domon kore bovine ephimerol rog domon koro joy.
53712 mohish-er three doys sickness oshukh-er chikitsho ki ? boytho komer injection dite hobe ebong ruchir oshud khooote hobe ,choyojukto joygoy poshuke rokhte hobe .
53713 mohish-er three doys sickness diseose-er chikitsho ki ? boytho komer injection dite hobe ebong ruchir oshud khooote hobe ,choyojukto joygoy poshuke rokhte hobe .
53714 mohish-er three doys sickness roger chikitsho ki ? boytho komer injection dite hobe ebong ruchir oshud khooote hobe ,choyojukto joygoy poshuke rokhte hobe .
53715 gorur three doys sickness oshukh-er chikitsho ki ? boytho komer injection dite hobe ebong ruchir oshud khooote hobe ,choyojukto joygoy poshuke rokhte hobe .
53716 gorur three doys sickness diseose chikitsho ki ? boytho komer injection dite hobe ebong ruchir oshud khooote hobe ,choyojukto joygoy poshuke rokhte hobe .
53717 gorur three doys sickness roger chikitsho ki ? boytho komer injection dite hobe ebong ruchir oshud khooote hobe ,choyojukto joygoy poshuke rokhte hobe .
53718 mohish-er ephimerol fever oshukher chikitsho ki ? boytho komer injection dite hobe ebong ruchir oshud khooote hobe ,choyojukto joygoy poshuke rokhte hobe .
53719 mohish-er ephimerol fever diseose-er chikitsho ki ? boytho komer injection dite hobe ebong ruchir oshud khooote hobe ,choyojukto joygoy poshuke rokhte hobe .
53720 mohish-er ephimerol fever roger chikitsho ki ? boytho komer injection dite hobe ebong ruchir oshud khooote hobe ,choyojukto joygoy poshuke rokhte hobe .
53721 gorur ephimerol fever oshukher chikitsho ki ? boytho komer injection dite hobe ebong ruchir oshud khooote hobe ,choyojukto joygoy poshuke rokhte hobe .
53722 gorur ephimerol fever diseose-er chikitsho ki ? boytho komer injection dite hobe ebong ruchir oshud khooote hobe ,choyojukto joygoy poshuke rokhte hobe .
53723 gorur ephimerol fever roger chikitsho ki ? boytho komer injection dite hobe ebong ruchir oshud khooote hobe ,choyojukto joygoy poshuke rokhte hobe .
53724 bovine ephimerol fever oshukher-er chikitsho ki ? boytho komer injection dite hobe ebong ruchir oshud khooote hobe ,choyojukto joygoy poshuke rokhte hobe .
53725 bovine ephimerol fever dioese-er chikitsho ki ? boytho komer injection dite hobe ebong ruchir oshud khooote hobe ,choyojukto joygoy poshuke rokhte hobe .
53726 bovine ephimerol fever roger chikitsho ki ? boytho komer injection dite hobe ebong ruchir oshud khooote hobe ,choyojukto joygoy poshuke rokhte hobe .
53727 mohisher three doys sickness oshukher likkhon ki ? mohisher three doys sickness oshukh hole , mohisher goye jor hobe, mohish khorobe,hot-te porbe no, ebong khoddo o poni kom khobe bo khooo sere dibe .
53728 mohisher three doys sickness diseose-er likkhon ki ? mohisher three doys sickness diseose hole , mohisher goye jor hobe, mohish khorobe,hot-te porbe no, ebong khoddo o poni kom khobe bo khooo sere dibe .
53729 mohisher three doys sickness roger likkhon ki ? mohisher three doys sickness rog hole , mohisher goye jor hobe, mohish khorobe,hot-te porbe no, ebong khoddo o poni kom khobe bo khooo sere dibe .
53730 gorur three doys sickness oshukher likkhon ki ? gorur three doys sickness oshukh hole , gorur goye jor hobe,goru khorobe,hot-te porbe no, ebong khoddo o poni kom khobe bo khooo sere dibe .
53731 gorur three doys sickness diseose-er likkhon ki ? gorur three doys sickness diseose hole , gorur goye jor hobe,goru khorobe,hot-te porbe no, ebong khoddo o poni kom khobe bo khooo sere dibe .
53732 gorur three doys sickness roger likkhon ki ? gorur three doys sickness roge hole , gorur goye jor hobe,goru khorobe,hot-te porbe no, ebong khoddo o poni kom khobe bo khooo sere dibe .
53733 mohisher ephimerol fever oshukh-er lokkhon ki ? mohisher ephimerol fever oshukh hole , mohisher goye jor hobe, mohish khorobe,hot-te porbe no, ebong khoddo o poni kom khobe bo khooo sere dibe .
53734 mohisher ephimerol fever diseose-er lokkhon ki ? mohisher ephimerol fever roge hole , mohisher goye jor hobe, mohish khorobe,hot-te porbe no, ebong khoddo o poni kom khobe bo khooo sere dibe .
53735 mohisher ephimerol fever roger-er lokkhon ki ? mohisher ephimerol fever roge hole , mohisher goye jor hobe, mohish khorobe,hot-te porbe no, ebong khoddo o poni kom khobe bo khooo sere dibe .
53736 gorur ephimerol fever roger-er lokkhon ki ? gorur ephimerol fever roge hole , gorur goye jor hobe,goru khorobe,hot-te porbe no, ebong khoddo o poni kom khobe bo khooo sere dibe .
53737 gorur ephimerol fever diseose-er lokkhon ki ? gorur ephimerol fever diseose hole , gorur goye jor hobe,goru khorobe,hot-te porbe no, ebong khoddo o poni kom khobe bo khooo sere dibe .
53738 gorur ephimerol fever oshukh-er lokkhon ki ? gorur ephimerol fever oshukh hole , gorur goye jor hobe,goru khorobe,hot-te porbe no, ebong khoddo o poni kom khobe bo khooo sere dibe .
53739 bovine ephimerol fever oshukh-er lokkhon ki ? bovine ephimerol fever oshukh hole , poshur goye jor hobe,poshu khorobe,hot-te porbe no, ebong khoddo o poni kom khobe bo khooo sere dibe .
53740 bovine ephimerol fever diseose-er lokkhon ki ? bovine ephimerol fever diseose hole , poshur goye jor hobe,poshu khorobe,hot-te porbe no, ebong khoddo o poni kom khobe bo khooo sere dibe .
53741 bovine ephimerol fever roger lokkhon ki ? bovine ephimerol fever roge hole , poshur goye jor hobe,poshu khorobe,hot-te porbe no, ebong khoddo o poni kom khobe bo khooo sere dibe .
53742 shushtho mohish kivobe three doys sicknessr oshukh-e okronto hoy ? ek dhoroner mosho ,mosir komorer moddhome shushtho mohish three doys sickness oshukh-e okronto hoy.
53743 shushtho mohish kivobe three doys sicknessr roge-e okronto hoy ? ek dhoroner mosho ,mosir komorer moddhome shushtho mohish three doys sickness roge-e okronto hoy.
53744 shushtho mohish kivobe three doys sicknessr diseose-e okronto hoy ? ek dhoroner mosho ,mosir komorer moddhome shushtho mohish three doys sickness diseose-e okronto hoy.
53745 shushtho goru kivobe three doys sicknessr diseose-e okronto hoy ? ek dhoroner mosho ,mosir komorer moddhome shushtho goru three doys sickness diseose-e okronto hoy.
53746 shushtho goru kivobe three doys sicknessr oshukhe okronto hoy ? ek dhoroner mosho ,mosir komorer moddhome shushtho goru three doys sickness oshukh-e okronto hoy.
53747 shushtho goru kivobe three doys sicknessr roge okronto hoy ? ek dhoroner mosho ,mosir komorer moddhome shushtho goru three doys sickness roge-e okronto hoy.
53748 shushtho poshute kivobe three doys sickness diseose-e okronto hoy? ek dhoroner mosho ,mosir komorer moddhome shushtho poshu three doys sickness diseose-e okronto hoy.
53749 shushtho poshute kivobe three doys sickness oshukhe okronto hoy? ek dhoroner mosho ,mosir komorer moddhome shushtho poshu three doys sickness oshukhe okronto hoy.
53750 shushtho poshute kivobe three doys sickness roge okronto hoy? ek dhoroner mosho ,mosir komorer moddhome shushtho poshu three doys sickness roge okronto hoy.
53751 ephimerol fever-e okronto goru hote kivobe onno gorute ei diseose soroy ? kitpotonger moddhome ephimerol fever-e okronto goru hote onno gorute ei diseose soroy
53752 ephimerol fever-e okronto goru hote kivobe onno gorute ei rog soroy ? kitpotonger moddhome ephimerol fever-e okronto goru hote onno gorute ei rog soroy
53753 ephimerol fever-e okronto goru hote kivobe onno gorute ei oshukh soroy ? kitpotonger moddhome ephimerol fever-e okronto goru hote onno gorute ei oshukh soroy
53754 ephimerol fever-e okronto mohish hote kivobe onno mohishe ei oshukh soroy ? kitpotonger moddhome ephimerol fever-e okronto mohish hote onno mohishe ei oshukh soroy
53755 ephimerol fever-e okronto mohish hote kivobe onno mohishe ei diseose soroy ? kitpotonger moddhome ephimerol fever-e okronto mohish hote onno mohishe ei diseose soroy
53756 ephimerol fever-e okronto mohish hote kivobe onno mohishe ei rog soroy ? kitpotonger moddhome ephimerol fever-e okronto mohish hote onno mohishe ei rog soroy
53757 ephimerol fever diseose-e okronto mohish hote kivobe shushtho mohish-er shorire ephimerol fever diseose-er gibonu dhuke ? kitpotonger moddhome ephimerol fever diseose-e okronto mohish hote shushtho mohish-er shorire ephimerol fever diseose-er gibonu dhuke ?
53758 ephimerol fever oshukhe okronto mohish hote kivobe shushtho mohish-er shorire ephimerol fever oshukher gibonu dhuke ? kitpotonger moddhome ephimerol fever oshukhe okronto mohish hote shushtho mohish-er shorire ephimerol fever oshukher gibonu dhuke ?
53759 ephimerol fever roge okronto mohish hote kivobe shushtho mohish-er shorire ephimerol fever roger gibonu dhuke ? kitpotonger moddhome ephimerol fever roge okronto mohish hote shushtho mohish-er shorire ephimerol fever roger gibonu dhuke ?
53760 ephimerol fever diseose-e okronto goru hote kivobe shushtho gorur shorire ephimerol fever diseose-er gibonu dhuke ? kitpotonger moddhome ephimerol fever diseose-e okronto goru hote shushtho gorur shorire ephimerol fever diseose-er gibonu dhuke ?
53761 ephimerol fever oshukhe okronto goru hote kivobe shushtho gorur shorire ephimerol fever oshukher gibonu dhuke ? kitpotonger moddhome ephimerol fever oshukhe okronto goru hote shushtho gorur shorire ephimerol fever oshukher gibonu dhuke ?
53762 ephimerol fever roge okronto goru hote kivobe shushtho gorur shorire ephimerol fever roger gibonu dhuke ? kitpotonger moddhome ephimerol fever roge okronto goru hote shushtho gorur shorire ephimerol fever roger gibonu dhuke ?
53763 shushtho mohish kivobe ephimerol fever diseose-e okronto hoy ? okronto mohish theke kitpotonger moddhome shushtho mohish epimerol fever diseose-e okronto hote pore.
53764 shushtho mohish kivobe ephimerol fever oshuke okronto hoy ? okronto mohish theke kitpotonger moddhome shushtho mohish epimerol fever oshuke okronto hote pore.
53765 shushtho mohish kivobe ephimerol fever roge okronto hoy ? okronto mohish theke kitpotonger moddhome shushtho mohish epimerol fever roge okronto hote pore.
53766 shushtho goru kivobe ephimerol fever diseose-e okronto hoy ? okronto goru theke kitpotonger moddhome shushtho goru epimerol fever diseose-e okronto hote pore.
53767 shushtho goru kivobe ephimerol fever oshuke okronto hoy ? okronto goru theke kitpotonger moddhome shushtho goru epimerol fever oshuke okronto hote pore.
53768 shushtho goru kivobe ephimerol fever roge okronto hoy ? okronto goru theke kitpotonger moddhome shushtho goru epimerol fever roge okronto hote pore.
53769 shushtho poshu kivobe epimerol fever oshuke-e okronto hoy ? okronto poshu theke kitpotonger moddhome shushtho poshu epimerol fever rogeokronto hoy.
53770 shushtho poshu kivobe epimerol fever diseose-e okronto hoy ? okronto poshu theke kitpotonger moddhome shushtho poshu epimerol fever rogeokronto hoy.
53771 shushtho poshu kivobe epimerol fever roge okronto hoy ? okronto poshu theke kitpotonger moddhome shushtho poshu epimerol fever rogeokronto hoy.
53772 shushtho poshute kivobe epimerol fever diseose hoy ? okronto poshu theke kitpotonger moddhome shushtho poshu epimerol fever rogeokronto hoy.
53773 shushtho poshute kivobe epimerol fever oshuk hoy ? okronto poshu theke kitpotonger moddhome shushtho poshu epimerol fever rogeokronto hoy.
53774 shushtho poshute kivobe epimerol fever roge hoy ? okronto poshu theke kitpotonger moddhome shushtho poshu epimerol fever rogeokronto hoy.
53775 ki korone three doys sickness oshukh hoy ? ek dhoroner virus-er korone three doys sickness oshukh hoye thoke .
53776 ki korone three doys sickness diseose hoy ? ek dhoroner virus-er korone three doys sickness diseose hoye thoke .
53777 ki korone three doys sickness rog hoy ? ek dhoroner virus-er korone three doys sicknessr rog hoye thoke .
53778 ki korone epimerol oshukh hoy ? ek dhoroner virus-er korone ephimerol fever oshukh hoye thoke .
53779 ki korone epimerol diseose hoy ? ek dhoroner virus-er korone ephimerol fever diseose hoye thoke .
53780 ki korone epimerol rog hoy ? ek dhoroner virus-er korone ephimerol fever rog hoye thoke .
53781 kivobe three doys sickness oshukh soroy ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome three doys sickness oshukh onno pronite sorote pore .
53782 okronto mohish theke shushtho mohishe kivobe ephimerol fever diseose sorote pore ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome okronto mohish theke shushtho mohishe ephimerol fever diseose sorote pore.
53783 okronto mohish theke shushtho mohishe kivobe ephimerol fever oshuk sorote pore ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome okronto mohish theke shushtho mohishe ephimerol fever oshuk sorote pore.
53784 okronto goru theke shushtho gorute kivobe ephimerol fever oshuk sorote pore ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome okronto goru theke shushtho gorute ephimerol fever oshuk sorote pore.
53785 okronto goru theke shushtho gorute kivobe ephimerol fever diseose sorote pore ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome okronto goru theke shushtho gorute ephimerol fever diseose sorote pore.
53786 okronto goru theke shushtho gorute kivobe ephimerol fever rog sorote pore ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome okronto goru theke shushtho gorute ephimerol fever rog sorote pore.
53787 okronto poshu theke shushtho poshute kivobe ephimerol fever rog sorote pore ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome okronto poshu theke shushtho poshute ephimerol fever rog sorote pore.
53788 okronto poshu theke shushtho poshute kivobe ephimerol fever diseose sorote pore ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome okronto poshu theke shushtho poshute ephimerol fever diseose sorote pore.
53789 okronto poshu theke shushtho poshute kivobe ephimerol fever oshuk sorote pore ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome okronto poshu theke shushtho poshute ephimerol fever oshuk sorote pore.
53790 mohishe kivobe ephimerol rog soroy ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome mohishe ephimerol oshuk sorote pore .
53791 mohishe kivobe ephimerol diseose soroy ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome mohishe ephimerol oshuk sorote pore .
53792 mohishe kivobe ephimerol oshuk soroy ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome mohishe ephimerol oshuk sorote pore .
53793 gorute kivobe ephimerol oshuk soroy ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome ephimerol oshuk gorute sorote pore .
53794 gorute kivobe ephimerol rog soroy ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome ephimerol rog gorute sorote pore .
53795 gorute kivobe ephimerol diseose soroy ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome ephimerol diseose gorute sorote pore .
53796 kivobe three doys sickness diseose soroy ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome three doys sickness diseose onno pronite sorote pore
53797 kivobe three doys sickness rog soroy ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome three doys sickness rog onno pronite sorote pore .
53798 kivobe ephimerol oshukh soroy ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome epimerol diseose onno pronite sorote pore .
53799 kivobe ephimerol rog soroy ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome epimerol diseose onno pronite sorote pore .
53800 kivobe ephimerol diseose soroy ? mosho,dosh ebong onnono kitpotongor moddhome epimerol diseose onno pronite sorote pore .